Csapataink perben állnak

Pert indítottunk az ELTE ellen. A TASZ segítségével a HÖK gazdálkodási adatainak kiadását kérjük. Ki részesül a havi 771 782 forint jutalomból? Mire osztottak ki jutalmat? Most megtudjuk.

Egy lehetőség maradt, ahogy azt az előző poszt végén is írtam: ezzel élünk most a TASZ segítségével.

A keresetet a Pesti Központi Kerületi Bíróságon adtuk be, azt kérve, hogy a bíróság kötelezze az ELTE-t a HÖK gazdálkodásának átláthatóvá tételére. Ahogy azt már megírta a blog, a HÖK gazdálkodása egyáltalán nem átlátható, nem lehet tudni, hogy mire költenek évente nagyjából 21 millió forintot. A jutalomkeretből havonta 771 782 forint jutalmat oszt ki a HÖK elnöke lényegében egyedül. Hogy kinek? Pont ezt kérdezzük, és ezt nem árulja el a HÖK.

A per minden állomásáról: az ellenkérelemről, a tárgyalásokról és persze az ítéletről részletesen be fog számolni a blog. Az események sajtóvisszhangjáról szintén.

Te milyen HÖK-ös botrányról hallottál? Posztold a facebook oldalunkra, vagy írj emailt!


A kereset:Tisztelt Pesti Központi Kerületi Bíróság!
 
Alulírott G. Szabó Dániel (...) felperes mellékelten csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm, Dr. Fazekas Tamás ügyvéd (...) útján az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31§ (1) bekezdése alapján
keresetet
 terjesztek elő Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) alperes ellen és kérem a T. Bíróságot, hogy kötelezze az alperest az adatigénylésemben megjelölt közérdekű adatok kiadására az Infotv. 31. § (7) bekezdése alapján.
I. Tényállás
2012. április 12-én elektronikus, majd 2012. április 17-én postai úton közérdekű adatigényléssel fordultam az alpereshez a mellékelt levelezés szerint. Az alperesen kívül azonos tartalmú megkereséssel fordultam az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökéhez, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánjához valamint az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának elnökéhez (F/1. számú melléklet). A postai úton történő közérdekű adatigénylés tértivevényét a keresetlevél F/2. számú mellékleteként csatolom.
2012. április 26-án az alperes képviseletében az ELTE rektora, Dr. Mezey Barna válaszolt az adatigénylésre, részben elutasítva azt (F/3. számú melléklet), melyre válaszul megismételtem, bővebb jogi indokolással az adatkérésem jogi és ténybeli alapját (F/4. számú melléklet).
A kérés megtagadása után kezdeményeztem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) eljárását (F/5 számú melléklet). A Hatóság NAIH-4483-6/2012/V. számú ügyben kialakított állásfoglalásában (F/6 számú melléklet) felszólította az alperest, hogy az általam kért adatokat 8 napon belül adja ki, az ELTE ennek azonban nem tett eleget maradéktalanul (F/7. sz. melléklet).
A Hatóság 2012. november 7-én kelt NAIH-4483-9/2012/V. számú értesítésében (F/8.. számú melléklet) arról tájékoztatott, hogy az alperes a Hatóság felszólításának nem tesz eleget, cáfolja a Hatóság álláspontját. E levél kézhezvételével (2012. november 8.) az Infotv. 31.§ (3) és 58. § (3) bekezdése alapján megnyílt a keresetindítási határidő.
II. Jogi indokolás
Mindenekelőtt megjegyezni kívánom, hogy álláspontom szerint jelen perben a Felsőoktatásról szóló, az adatigényléskor hatályos 2005. évi CXXXIX. törvényt (Ftv.) kell alkalmazni, bár a jelenleg hatályos jogszabály (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, Nftv.) sem tér el a szempontból releváns jogi kérdésekben.
1        Adatkezelő mivoltát elismerte, ez a felek között megítélésem szerint nem vitatott
Az alperes ugyanis a következőket közölte velem: „Tájékoztatom Önt arról, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 139/B. § (1) bekezdése szerint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igényeket a Rektori Titkárság részére kell benyújtani. Erre tekintettel az ELTE Rektorához, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánjához, az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökéhez és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnökéhez egyező tartalommal benyújtott kérelmére egy levélben kap választ az alábbiak szerint.”
Az alperes ezen kijelentése alapján tehát a keresetet az ELTE ellen terjesztem elő.
2        A kezelt adatok jogi jellege
Álláspontom szerint – kimerítően meg nem ismételve a NAIH állásfoglalásában leírt okfejtést – én közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat igényeltem, méghozzá olyan adatokat, melyek az alperes rendelkezésére állnak. A hallgató önkormányzat az Ftv. hozza létre (77.§, vagy Nftv. 60.§) és az Ftv. szerint olyan feladatokat is ellát, melyeket az Infotv. alapján közfeladatnak minősülnek, ezért az önkormányzat közérdekű adatot kezel, az közfeladatot ellátó szervnek, a tisztségviselői pedig közfeladatot ellátó személynek tekintendők, és ekörben nem releváns, hogy az önkormányzat milyen szervezeti rendben működik.
Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja (Infotv. 3.§ 2. és 5. pont, 26.§ (2) bekezdés).
A hallgatói önkormányzat költségvetése, zárszámadása (melyet az ELTE ÁJK HÖK Alapszabály[1] 35. § (9) bekezdése szerint a Küldöttgyűlés fogad el és az Alapszabály 72.§ (1) bekezdése szerint a gazdasági ügyekért felelős alelnök készít elő), különös tekintettel arra, hogy a hallgatói önkormányzat állami költségvetésből is származó összegekkel is gazdálkodik közérdekű adat. Megjegyezni kívánom, hogy amennyiben a hallgatói önkormányzat (tehát közpénz felhasználását is magában foglaló) költségvetést készít, úgy valamilyen formában azzal el is kell számolni, ezen elszámolás elnevezésétől függetlenül – de még egyszer, ezt az önkormányzat alapszabálya zárszámadásként kifejezetten nevesíti is.
III. Kereseti Kérelem, egyéb nyilatkozatok
A fentiek alapján kérem a T. Pesti Központi Kerületi Bíróságot, hogy kötelezze az alperest az adatigénylésemben megjelölt és még ki nem adott információk szolgáltatására az Infotv. 31. § (7) bekezdése alapján.
A felek között közvetítői eljárás nem volt folyamatban.
A per az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) o) pontja alapján személyi és tárgyi illetékmentes, továbbá az ügyben az Infotv. 31. § (6) bekezdés alapján a bíróság soron kívül jár el.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét az Infotv. 31.§ (5) bekezdése alapozza meg.
Budapest, 2012. december 5.
                                                                                                                       Tisztelettel:
                                                                                                          G. Szabó Dániel

A kereset letölthető itt.[1]Az Alapszabály az ELTE honlapján a http://ajkhok.elte.hu/index.php/szervezet/2011-06-05-05-29-04/szabalyzatok linken elérhető, a mai napon változatlan formában.
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése